NL | EN

Stedenbouw

In de context van een land met steden waarvan de historische centra zijn leeggelopen en met buitengebieden die verstedelijken, gebeurt aan de vakgroep onderzoek naar de stedenbouwkundige en ontwerpmatige maar ook landschappelijke, historische en culturele dimensies van deze ontwikkelingen. Daarbij gaat een bijzondere aandacht naar de horizontale verstedelijking van de metropoolregio.

Het fijn vertakt stedelijk stelsel dat over de eeuwen is ontwikkeld inspelend op de onderliggende ruimtelijke structuur vraagt dynamische maar ook hoogst complexe vormen van stedelijke governance en een specifiek instrumentarium. Prominente thema’s in het hedendaagse debat omtrent stedenbouw, zoals woonbeleid, duurzaamheid van energie-, distributie- en vervoersnetwerken, erfgoed, biodiversiteit en natuurbehoud betekenen grote uitdagingen die zich niet zomaar laten vertalen in de recepten die op de compacte stad van toepassing zijn.

Expertise en visie over de probleemstellingen van de ‘horizontale metropool’, de representatie van de stad of de niet-westerse stedenbouw wordt zowel opgebouwd aan de hand van studieopdrachten en onderzoeksprojecten, als via tentoonstellingen, symposia, boeken en publicaties. Labo S is het laboratorium voor ontwerpmatig en beleidsgericht opdrachtonderzoek over stedenbouwkundige problemen binnen de schoot van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent. Diverse vakgroepleden werken ook mee aan het interdisciplinaire onderzoek van het Ghent Urban Studies Team (GUST).